13
June
16:00 — 17:00
Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 1. sal, København K
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Finansforeningens ordinære generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Finansforeningen tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16.00 hos Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, København.

DAGSORDEN

iht. vedtægternes §5, stk. 5 lyder som følger:
Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Behandling af evt. indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at vedtægternes (nye formuleringer understreget)
§ 5, stk. 4 ændres således at: Forslag fra medlemmerne og opstilling af kandidater til bestyrelsen må, for at komme til behandling på den or­dinære generalforsamling, være meddelt til bestyrelsen senest 14 dage in­den generalfor­samlingen.
§ 6, stk. 1 ændres således at: Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 – 7 medlem­mer, der væl­ges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, såle­des at 1-3 medlemmer er på valg hvert år på den ordinære general­for­samling. Fratræden­de med­lemmer kan genvælges.
§ 6, stk. 2 ændres således at: Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.
6, stk. 3 ændres således at: Indtræder vakance i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer halveres imellem to generalforsamlinger, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse med højst tre ugers varsel.
6, stk. 5 ændres således at: Bestyrelsen fører en medlemsfortegnelse.
6, stk. 6 ændres således at: Bestyrelsen fører en mødeprotokol for såvel generalforsamling som be­sty­relsesmøder.
8, stk. 1 ændres således at: Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, hvis der rettidigt er indkommet et forslag herom, og mindst 2/3 af de til­stedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Beslutningen skal bekræftes med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest tre uger efter.
Det skal oplyses, at der kræves kvalificeret majoritet for at forslagene kan godkendes.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen:
Lars Bo Bertram (formand) – Erling Skorstad – Hasse Jørgensen – Thomas Steen Hansen
– Henrik Gade Jepsen – Thomas Overvad – Lars Rhod Søndergaard (kasserer)

Priser

Deltagelse er gratis.
Vi byder på drinks og snacks efter mødet.

Details

Date:
13. June 2017
Time:
16:00 - 17:00
Event Category:
Organizer:
Finansforeningen