Nyt initiativ kaster lys over virksomhedernes miljø- og klima påvirkning.

Fremover er der hjælp at hente for investorer og analytikere, der ønsker bedre information om virksomhedernes aftryk på klimaet, miljøet og det sociale område. Nyt initiativ gør det muligt at sammenligne virksomhedernes CO2-udledninger, energiforbrug, sygefravær og andre forhold på tværs af brancher og sektorer.

Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen lancerer i dag 15 forslag til standard ESG-nøgletal for virksomhedernes miljø- og klimapåvirkning og for deres sociale og ledelsesmæssige engagement, som store danske virksomheder opfordres til at inkludere i årsrapporten. ESG står for Environmental, Social og Governance og er informationer, som investorer og analytikere kan bruge til at screene potentielle investeringer for fx deres påvirkning af miljøet eller klimaet og på den måde sikre sig, at investeringen arbejder i en bæredygtig retning.

Initiativet, som lanceres på Folkemødet fredag den 14. juni, lægger helt konkret op til at de store virksomheders CO2-udledninger, energiforbrug, sygefravær, kønsdiversitet mv. fremover står side om side med de finansielle nøgletal i årsrapporten. ESG-nøgletallene bliver fulgt af definitioner, som gør det nemt for virksomhederne at tage nøgletallene til sig og præsentere deres sociale og miljømæssige indsats i årsregnskaberne på en måde, der er brugbar for investorer og analytikere. Hvis ESG-anbefalingerne bliver fulgt, vil det være muligt at sammenligne de største danske virksomheders aftryk på miljøet, klimaet og det sociale område på tværs af brancher og sektorer. Og holde det op i mod virksomhedernes finansielle resultater.

Direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark, Michael Albrechtslund, ser store perspektiver i, at investorerne og andre kan sammenligne virksomhedernes ESG-data på tværs:

”Vi opfordrer til, at ESG-nøgletallene integreres i årsrapporten, som stadig er den vigtigste informationskilde om selskaber for investorer og analytikere. Når virksomhederne bruger ESG-nøgletallene, får investorer og analytikere et nyt redskab til at sammenligne virksomhedernes indsats og udvikling i forhold til at opføre sig ansvarligt. Alle større selskaber bør for fremtiden vurdere, hvilke af de 15 nøgletal, der giver værdi for selskabet og eventuelt supplere med andre ESG-nøgletal, som er væsentlige for at forstå virksomhedens ESG-aftryk.”

Tillid er afgørende
Et dårligt omdømme og en negativ omtale af virksomhedernes påvirkning af det omgivende samfund udgør en potentiel stor risiko for virksomhederne selv og for investorerne i dag.

I det lys er tillid og troværdighed omkring virksomhedernes ESG- nøgletal og fremdrift i forhold til at understøtte bæredygtig udvikling og FNs verdensmål helt afgørende for at kunne tiltrække investorer i fremtiden, mener Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget i FSR – danske revisorer:

”Tillid er centralt for værdien af ESG-data. Man skal kunne stole på dem i lige så høj grad, som man kan stole på traditionelle finansielle data. Vi har analyseret de store danske selskabers rapporter gennem en årrække og må konstatere, at når det kommer til pålideligheden af selskabernes ESG data, lever de sjældent op til det finansielle niveau. Derfor anbefaler vi i publikationen, at selskaberne begynder at følge god rapporteringsskik også på ESG-området, så data kan bidrage til bedre indsigt og beslutninger i og vedrørende selskaberne”, siger Birgitte Mogensen.

Bæredygtige investeringer vinder frem
Interessen for at investere bæredygtigt og under hensyn til fx investeringernes miljø- og klimapåvirkninger er vokset i de seneste år. Et konkret eksempel er PensionDanmark, der i maj i år meldte ud at de investerer 1,7 mia. kr. i grøn energiinfrastruktur i nye vækstøkonomier sammen med en række andre parter. Et andet eksempel er MP Pension, hvis samlede klimavenlige og grønne investeringer i 2018 rundede 6 milliarder kroner. Tilbage i 2016 forpligtede MP Pension sig til at afsætte 5% af formuen til klimavenlige investeringer for at afbøde de negative effekter af den globale opvarmning.

Ifølge Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets ved Københavns fondsbørs Nasdaq Copenhagen, er virksomhedernes arbejde med klima og bæredygtighed en tendens, der er kommet for at blive ,og som fondsbørsen understøtter ved at gøre ESG data tilgængeligt via Nasdaq Nordics’ ESG Data Portal:

”Et selskabs værdi kan ikke kun baseres på finansielle informationer og finansielle data. Vi ser flere og flere eksempler på, at investorer og analytikere bruger ESG-data i deres vurdering af selskabers værdiskabelse og i analysen af selskabets langsigtede vækstmuligheder. Derfor er det afgørende at professionalisere ESG-data og sikre, at data er let tilgængelig for investorerne. De 15 forslag, der lander nu står på skuldrene af den ESG-guide Nasdaq lancerede første gang i 2017. Forslagene skal ses som en spidsformulering af det eksisterende Nordisk set-up over hvad danske børsnoterede selskaber kan inkludere i årsrapporten”.

Læs publikationen:

Læs publikationen ’ESG- hoved og nøgletal i årsrapporten’ her

Publikationen kan downloades i en engelsk version her


Udtalelser til pressen – kontakt:

  • Michael Albrechtslund, direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark: 21797502
  • Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget, FSR – danske revisorer: 21416028
  • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen: 40707194

Debatmøder, hvor publikationen præsenteres:
Publikationen bliver debatteret i forbindelse med lanceringen på Folkemødet den 14. juni 2019, kl. 8.45-9.10 i G7 ved ydermolen i Dansk Erhvervs telt. Se invitationen til debatten her.

Publikationen bliver også debatteret den 21. juni 2019 når Finansforeningen/CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) inviterer til debatmøde om behovet for bedre ESG rapportering på Fondsbørsen hos Nasdaq Copenhagen. Se invitationen til mødet her.